تقویم رومیزی

با تقویم رومیزی، با انواع رسوم ها، رویدادها و اتفاقات رخ داده در دهه های گذشته و زمان وقوع شان در تاریخ باخبر می شویم. با دانستن این رویدادها یاد چهره های ماندگار مذهبی، تاریخی و هنرمندانی که دیگر در کنارمان نیستند را زنده نگه می داریم.

کاربرد تقویم رومیزی

جهت هدایای تبلیغاتی برای کارمندان، مشتریان و مخاطبین برند شما، که هم می توانید تاریخ و اتفاقات روزانه را نمایش دهید و هم روی صفحات آن تبلیغات نام برند شما نمایش داده شود.

تقویم رومیزی همیشه جلوی چشم مخاطبین شما قرار می گیرد و یادآور برند شماست.