پاکت از انواع محصولات اداری است که با چاپ لوگو و مشخصات شرکت، میتواند ابزار تبلیغاتی مفیدی برای یک سازمان یا شرکت باشد.