سررسید وزیری / داخله گلاسه 4 رنگ
صحافی دوختی / روز شمار
قیمت 199,900 نومان

سالنامه وزیری / داخله گلاسه 4 رنگ
صحافی فنری / دو روزه
قیمت 179,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو 3 لت / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 129,900 تومان

سالنامه وزیری / جا مدارکی دار / روزشمار
دورنگ / صحافی دوختی
قیمت 129,900 تومان

سالنامه وزیری / جامدارکی دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 129,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو دکمه دار / روزشمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 119,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو دکمه دار / روزشمار
دو رنگ / صحافی دوخت
قیمت 119,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو دکمه دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 119,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو / جاخودکاری دار
روز شمار / دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه وزیری / پلاک دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو / جمعه جدا
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 97,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو 3 لت / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 119,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو دکمه دار / روز شمار
دو رنگ /صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو دکمه دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو دکمه دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / جامدارکی دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / جا مدارکی دار / روز شمار
دو رنگ /صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / جامدارکی دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 109,900 تومان

سالنامه اروپایی / پلاک دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / پلاک دار / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / پوست ماری / پلاک دار
روز شمار / دو رنگ /صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / روز شمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلد نرم
جاخودکاری دار / روز شمار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلد نرم
جاخودکاری دار / روز شمار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلدنرم / دکمه دار
روز شمار / دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 99,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلد نرم / دکمه دار
روز شمار / دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 99,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلد نرم
روز شمار / دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 79,900 تومان

سالنامه رقعی / ترمو / جلد نرم
روز شمار / دو رنگ /صحافی دوختی
قیمت 79,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلدنرم
جا خودکاری دار / دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلد نرم
جا خودکاری دار / دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلد نرم
دکمه دار / دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 85,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلد نرم
دکمه دار/ دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 85,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
جلدنرم / دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
جلد نرم / دستیار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلد نرم
دکمه دار / دستیار / دو رنگ
صحافی سیمی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو / جلد نرم
دکمه دار / دستیار / دو رنگ
صحافی سیمی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه اروپایی / جلد نرم
دکمه دار / دستیار / دو رنگ
صحافی سیمی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه اروپایی / جلد نرم
دکمه دار / دستیار / دو رنگ
صحافی سیمی
قیمت 69,900 تومان

سالنامه پالتویی / ترمو
جلدنرم / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 24,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
روز شمار / پلاک دار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
روز شمار / پلاک دار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
روزشمار / پلاک دار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 89,900 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
روز شمار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 89,300 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
روز شمار / پلاک دار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 95,000 تومان

سالنامه وزیری / ترمو
دو تکه / دو رنگ/ روزشمار
پلاک دار / صحافی دوختی
قیمت 97,000 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
روزشمار / دو رنگ
صحافی دوختی
قیمت 77,300 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
روز شمار / پلاک دار
دو رنگ /صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
روزشمار / پلاک دار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
پلاک دار / روزشمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 77,900 تومان

سالنامه اروپایی / ترمو
پلاک دار / روزشمار
دو رنگ / صحافی دوختی
قیمت 80,900 تومان

سر رسید چیست ؟

سررسید یا سالنامه دفتر یادداشتی است تاریخ دار که شما میتوانید اطلاعات مهمی از قبیل کارهای روزانه , برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه و تاریخ جلسات کاری و… را در آن بنویسید.
شما میتوانید با چاپ سررسید تبلیغاتی خود و یا شرکت خودتان تبلیغاتی انجام دهید که تا یک سال جلوی چشم مشتریان باشد.
سررسید جزو بهترین هدایای تبلیغاتی است که شما میتوانید به مراجعین خود هدیه دهید. همچنین به دلیل تنوع بالای سر رسید ها شما میتوانید طبق سلیقه شخصی تان هر مدلی که میپسندید اعم از رنگ, طراحی, کیفیت, نوع جلد و شکل ظاهری که مورد پسندتان است را انتخاب کنید.
بهترین تبلیغاتی که شما میتوانید برای رشد کاری خود داشته باشید سررسید و تقویم رومیزی است چرا که این دو هدایایی تبلیغاتی هستند که تمام مدت وقتی به آنها نگاه کنند و چیزی را یادداشت کنند یا اطلاعات روزی را از تقویم ببینند نام برند شما و تبلیغی که روی سر رسید انجام داده اید به چشمشان میخورد و همین امر موجب میشود چیزی را به شما سفارش دهند و نام شرکت شما همیشه در آن مکان زنده خواهد بود.
اگر هم سر رسیدی بخواهید که به صرفه تر باشد و برای شما ارزان تر تمام شود میتوانید از سررسید های آماده ی مجموعه سانی چاپ استفاده کنید و برای تبلیغ خود از چند لت ( برگه ای که حاوی تبلیغ شماست ) اضافی که در اپتدای آن می آید استفاده کنید .

سررسید 1402

باتوجه به تنوع و کاربردی بودن سررسید تیم سانی چاپ درنظر دارد که بهترین سررسید های 1402 رادر اختیار مشتریان خود قرار دهد. شرکت ها و مشتریان عزیز میتوانند با سفارش سررسید و چاپ لوگوی خود روی آن هدیه ای ارزشمند به مشتریان خود تقدیم کنند.

انواع سر رسید براساس سایز

سر رسید وزیری در ابعاد 24*17 سانتی متر
سر رسید رقعی در ابعاد 21*15 سانتی متر
سر رسید مدیریتی در ابعاد 34*24 سانتی متر
سررسید جیبی در ابعاد 10*15 سانتی متر
سررسید پالتویی در ابعاد 17*12 سانتی متر
سر رسید خشتی(مربع) در ابعاد 21*21 و 16*16 و 17*17
شما میتوانید با توجه به شغل و زمینه کاریتان انواع مختلف سالنامه و سررسید را طبق سلایق خود انتخاب کرده و به عنوان هدیه به مشتریان خود عرضه کنید.

انواع سررسید براساس جنس

سر رسید های مختلفی از لحاظ جنس جلد وجود دارد مثل سررسید چرمی, سلفون دار, ارگانایزر, ترمو و گالینگور و برجسته
سر رسید چرمی : این نوع سررسید از جلد چرمی تولید شده و چرم های متفاوت از نظر قیمت و کیفیت وجود دارند.مواد سازنده ی چرم مصنوعی PVC و PU میباشد.
سر رسید سلفون : در این نوع سر رسید جلد آن بر روی برگه گلاسه چاپ میشود و روی جلد را سلفون مات یا براق میکشند.
سر رسید ارگانایزر : با کیفیت ترین و در عین حال گران ترین نوع سر رسید است. این سر رسید از چرم مرغوب و جیب هایی برای گذاشتن خودکار و کارت و… طراحی شده و به صورت کلاسوری و کیفی تولید میشوند.
سر رسید ترمو : اگر سر رسید ارزان با کیفیت میخواهید ترمو انتخاب خوبی برای شماست. ترمو نوعی چرم مصنوعی است که ظاهر قشنگی دارد. البته ناگفته نماند ترمو های ترکیه ای و ایتالیایی جزو انواع سر رسید گران قیمت می باشند اما جنس ایرانی که طرح ترمو است قیمت ارزان تری دارد.
سر رسید گالینگور : این نوع سر رسید در جلد هایی مثل جلد پایان نامه های دانشگاه استفاده می شود و کیفیت بسیار بالایی را در بر دارد.
سر رسید برجسته: در این نوع سر رسید که جدیدا وارد بازار شده است شما می توانید طرح مورد نظر خود را توسط قالب طراحی شده روی جلد آن بزنید.

انواع سررسید براساس کاغذ

سررسید ها معمولا با کاغذ تحریر سفید چاپ میشوند اما جدیدا سررسید های کاغذ کرم وارد بازار شدند که بسیار محبوب اند.سررسید هایی با کاغذ گلاسه هم چاپ میشوند که از نظر قیمت و کیفیت متفاوت ترند.اگر سررسید لاکچری و به صرفه میخواهید پیشنهاد ما به شما سررسید کاغذ کرم میباشد.
انواع سررسید بر اساس صحافی
صحافی چسب گرم که از قیمت و کیفیت کمتری برخوردار است.
صحافی دوخت که کیفت بالا و ماندگاری بیشتری دارد اما در مقایسه با صحافی چسب گرم قیمت نسبتا بالاتری دارد.
صحافی فنر هم نوع دیگری از صحافیست که قیمت بالاتری نسبت به صحافی دوخت دارد.
صحافی کلاسوری که برای سررسید کلاسوری به کار میرود و به صورت پانچ دو سوراخه یا چهار سوراخه است.

چاپ لوگو روی سررسید

شما میتوانید لوگوی شرکت یا سازمان خود را روی سررسید های خود چاپ کنید. با این کار علاوه بر افزودن زیبایی به سررسید و شخصی سازی آن جنبه تبلیغاتی هم برای شما دارد و نام برند شرکت شما را هم معرفی میکند.

انواع چاپ روی جلد

باتوجه به نوع جلد های سررسید هر نوع جلد چاپ مخصوص به خود را دارد
مثلا روی سررسید های چرم بهتراست داغی انجام شود. یا برای سررسید های پلاک دار حتما باید از حک لیزر روی پلاک استفاده کرد.
از انواع چاپ روی جلد میتوان چاپ طلاکوب و نقره کوب ، حک داغی ، چاپ لیبل چهار رنگ ، لیزر روی جلد و لیزر روی پلاک را نام برد.
چاپ اطلاعات محصول در اپتدای سررسید
ما میتوانیم اطلاعات و عکس های محصولات شما، شماره تلفن ها و آدرس شبکه های اجتماعی وهرچیز دیگری را که میخواهید به دلخواه در یک یا چند برگه طراحی کنیم (به آن برگه ها لت سررسید میگویند) و آن برگه ها را در اپتدای سر رسید تان اضافه کنیم.
با این کار شما با کمترین قیمت تبلیغات با کیفیت و کاملی را روی سررسیدتان انجام داده اید.

بهترین زمان سفارش سرسید

سررسید از هدایای تبلیغاتی نوروزی است و بهترین زمان برای سفارش سررسید 1402، از اوایل آذر تا اواخر دی ماه میباشد . بیشتر مشتریان سفارش های خود را در روزهای پایانی سال میدهند. اگر شما میخواهید سررسیدتان در آرامش طراحی شده و زود به دستتان برسد بهترین زمان همان ماه آذر و دی میباشد.البته ناگفته نماند که سانی چاپ همواره در آخرین روزهای سال هم سفارش گرفته و به موقع به دست مشتریانش رسانده است.

چرا سررسید هدیه بدهیم؟

تیلیغات موثر ؛ سررسید هدیه ای است که تا یک سال با مخاطب شما همراه است و میتواند برند و خدمات شما را همواره یاد مخاطب بیاورد.
تطبیق پذیربودن آن ؛ سررسید را میتوان با توجه به نیاز و سلیقه شخصی شما طراحی و چاپ کرد و از این نظر تطابق بالایی با هرگونه سلیقه دارد.
مقرون به صرفه ؛ با توجه به گرانی دلار و کالاهای دیگر در بازار، سررسید میتواند هدیه ای شیک ، کم هزینه و کاربردی باشد که شما میتوانید به بسیاری از مخاطبانتان هدیه دهید.
کارآمد و مفید ؛ این هدیه به گونه ایست که به طور روزمره مورد استفاده قرار میگیرد و بسیاری از افراد برای انجام کارهای خود به آن احتیاج دارند .

لازم به ذکر است که تمامی طراحی ها در مجموعه طراحی و چاپ سانی چاپ رایگان میباشد . همان طور که گفته شد سر رسید انواع مختلفی دارد . شما می توانید برای سفارش و چاپ سررسید 1402 دلخواهتان همراه با طراحی رایگان و کیفیت بی نظیر به مجموعه چاپ و طراحی سانی چاپ , که با بیش از 15 سال سابقه کاری در زمینه هدایای تبلیغاتی مانند : سر رسید ، ست مدیریتی ، تقویم رومیزی  ، جعبه و ساک دستی فعالیت دارد ، تماس حاصل فرمایید.

همین حالا تماس بگیرید