بروشور یک ابزار تبلیغاتی برای فروش و بازاریابی محصولات شرکتی

بروشور دارای اهدافی چون:

اطلاع دادن به مشتریان در مورد شرکت، محصول یا خدمات.

ابزار تبلیغاتی مفید برای یک یا چند محصول و خدمات.

شناسایی شرکت به طور خودکار، که شان و اعتبار کسب و کار را نشان می دهد.

و آموزش که در آن نحوه استفاده صحیح، بهره برداری و کاربرد یک موضوع خاص را به مخاطبان انتقال می دهد.